ایام گرم سال

اگر مدیریت نکنیم در ایام گرم سال با خاموشی مواجه می‌شویم
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

اگر مدیریت نکنیم در ایام گرم سال با خاموشی مواجه می‌شویم

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با بیان این‌که روند فعلی باعث ایجاد بار تحمیلی به میزان 2000 مگاوات بر شبکه شده است، گفت: در مواجهه با این عدم توازن میان تولید و مصرف انرژی برق، اگر مدیریت مصرف به‌ درستی انجام نشود با خاموشی‌ در ایام گرم سال مواجه خواهیم شد.