ایجاد دانشگاه

ایجاد دانشگاه های نسل سوم در ارس با محوریت کارافرینی ضرورت دارد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:

ایجاد دانشگاه های نسل سوم در ارس با محوریت کارافرینی ضرورت دارد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به ضروت ایجاد دانشگاه های نسل سوم در ارس با محوریت کارافرینی، گفت: از مهمترین اهداف ایجاد دانشگاه های نسل سوم در مناطق آزاد تعامل بین صنعت و دانشگاه بوده و برای تحقق این موضوع نیاز است توسعه کارافرینی، پژوهش و فناوری وارد آموزش‌های دانشگاهی شود.