ایستگاه فضایی

چین ۱۲ فضانورد به فضا می فرستد
برای ساخت ایستگاه فضایی؛

چین ۱۲ فضانورد به فضا می فرستد

چین تصمیم دارد تا ۲ سال دیگر ۱۲ فضانورد را به فضا بفرستد تا یک ایستگاه فضایی بسازند.