بارداری زنان سرطان تخمدان

نقش حفاظتی قرص های ضدبارداری در مقابل ابتلا به سرطان تخمدان

نقش حفاظتی قرص های ضدبارداری در مقابل ابتلا به سرطان تخمدان

نتایج یک مطالعه بر روی بیش از ۲۵ هزار زن نشان می دهد که مصرف قرص های ضدبارداری نقش حفاظتی در مقابله با سرطان تخمدان و آندومتر دارد.