بارداری ژنتیک سقط جنین طرح غربالگری

آیا آزمایش‌های غربالگری مبنای صدور دستور سقط جنین است؟

آیا آزمایش‌های غربالگری مبنای صدور دستور سقط جنین است؟

نگاهی به فرم‌های رضایتنامه انجام آزمایش غربالگری نشان می‌دهد چنین آزمایش‌هایی صرفا یک تست هستند و نه تشخیصی که منجر به صدور دستور سقط جنین شوند.