بازار بین بانکی

معمای نرخ سود در اقتصاد ایران

معمای نرخ سود در اقتصاد ایران

بنابر دیدگاه برخی کارشناسان اقتصادی، استفاده بانک مرکزی از ابزار نرخ سودبه منظور دستیابی به کاهش رشد نقدینگی منطقی به نظر می‌رسد؛ اما عوامل بسیاری کارآمدی این ابزار راتحت‌الشعاع قرارمی‌دهند.