بازگشایی ها

صدایی که در دولت شنیده نمی شود!
یادداشت/

صدایی که در دولت شنیده نمی شود!

باید منتظر مانور و یکه‌تازی کرونا ماند و دید در صورت نیاز به تجدیدنظر در بازگشایی اماکن و مشاغل پرخطر، آیا صدا و درخواست وزیر در کابینه گوش شنوایی با خود همراه خواهد داشت یا نه؟!