باسوادی

میانگین باسوادی آذربایجان شرقی کمتر از متوسط کشوری

میانگین باسوادی آذربایجان شرقی کمتر از متوسط کشوری

معاون سوادآموزی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: میزان باسوادی در استان کمتر از میانگین کشوری است.