باشگاه آلوز اسپانیا

باشگاه آلوز به دنبال جذب بازیکن جوان تیم تراکتور

باشگاه آلوز به دنبال جذب بازیکن جوان تیم تراکتور

باشگاه آلوز اسپانیا طی درخواست رسمی خواستار به خدمت گرفتن بازیکن جوان تیم تراکتور شد.