باشگاه ماشین سازی تبریز

نقش هیات فوتبال در نابودی سبزقبایان چه بود؟
ابهامات بزرگی که در خصوص باشگاه ماشین سازی بی پاسخ مانده اند

نقش هیات فوتبال در نابودی سبزقبایان چه بود؟

در باب احوال باشگاه ماشین سازی تبریز به قدری گفته شده است که هرچه نوشته شود تکرار مکررات خواهد بود، با این حال اما مباحث و ابهاماتی وجود دارد که پرداخت به آن خالی از لطف نخواهد بود.