باغشهر تبریز

منطقه ۵ تبریز چهار گام دیگر به باغ‌شهر نزدیک‌تر شد
شهردار منطقه ۵ تبریز:

منطقه ۵ تبریز چهار گام دیگر به باغ‌شهر نزدیک‌تر شد

شهردار منطقه ۵ تبریز جزئیات پروژه های فضای سبز افتتاح شده در سطح این منطقه را تشریح کرد.