بافتنی

نیاز مبرم برخی نقشه‌های فرش به اصلاح
یک فعال حوزه فرش تاکید کرد؛

نیاز مبرم برخی نقشه‌های فرش به اصلاح

یک فعال حوزه فرش گفت: در حال حاضر برخی نقشه‌های فرش که بافته می‌شود، نیاز به اصلاح دارد.