بافت فرهنگی و تاریخی تبریز

بافت فرهنگی و تاریخی تبریز به سمت فرسودگی کالبدی رفته است
رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تبریز:

بافت فرهنگی و تاریخی تبریز به سمت فرسودگی کالبدی رفته است

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی تبریز گفت: بافت فرهنگی و تاریخی این شهر به سمت فرسودگی کالبدی سوق پیدا کرده است و به مرور این مناطق خالی از سکنه شده و به مخروبه تبدیل می‌شود.