بانک توسعه آسیایی

ایران بر سکوی بریکس/ دستاوردهای پولی، مالی برای ایران چیست؟

ایران بر سکوی بریکس/ دستاوردهای پولی، مالی برای ایران چیست؟

«بانک توسعه جدید» بریکس مهمترین رکن اقتصادی گروه است که در راستای نقش آفرینی مشترک و همگرای این کشورها در اقتصاد جهانی به وجود آمده است.