بانک مسکن

کوتاهی برخی از بانک ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن
وزیر اقتصاد خبر داد؛

کوتاهی برخی از بانک ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن

خاندوزی گفت: با ابزارهای نظارتی بانک‌مرکزی برخی بانک ها که در اجرای قانون کوتاهی کردند، به تعهدات خود عمل می کنند.