بانک کشاوری آذربایجان شرقی

پرداخت ۱۱۲۵ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی آذربایجان شرقی

پرداخت ۱۱۲۵ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی آذربایجان شرقی

شعب بانک کشاوری آذربایجان شرقی در ۸ ماهه سال جاری بالغ بر ۱۱۲۵ میلیارد ریال تسهیلات در بخش مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت کردند.