باکتری سیستم ایمنی میکروب

باکتری های روده به بازسازی سیستم ایمنی بدن کمک می کنند

باکتری های روده به بازسازی سیستم ایمنی بدن کمک می کنند

برای اولین بار محققان اثبات کردند که میکروبیوم های روده می توانند بر سیستم ایمنی انسان تاثیر گذارند.