بدهی دولت به پیمانکاران

واگذاری طرح های نیمه تمام به طلبکاران دولت
بهادری جهرمی خبر داد؛

واگذاری طرح های نیمه تمام به طلبکاران دولت

سخنگوی دولت گفت: دولت می‌خواهد در ازای بدهی‌هایی که در بخش‌های مختلف دارد، طرح‌های نیمه تمام یا در حال ساخت را به طلبکاران واگذار کند تا هم این طرحها تکمیل شوند و هم بدهی های دولت تسویه شود.