برچسب: افزایش بیماران کروناییبیمارستان امام رضادانشگاه علوم پزشکی تبریز

افزایش تعداد مراجعات بیماران کرونایی و لزوم مدیریت بهینه در مراکز درمانی

افزایش تعداد مراجعات بیماران کرونایی و لزوم مدیریت بهینه در مراکز درمانی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: با توجه به افزایش تعداد بیماران مشکوک و مبتلا به کرونا ویروس و مراجعه به مراکز درمانی لازم است همکاران ما در تمام مراکز درمانی نسبت به مدیریت و نحوه ارائه خدمات درمانی مناسب اقدام نمایند.