برچسب: اپیدمیدوران کرونامسئولیت پذیریپیام رسانی

مسئولیت‌پذیری در پیام‌رسانی دوران کرونا!

مسئولیت‌پذیری در پیام‌رسانی دوران کرونا!

کمپین‌های ارتباطی در هنگام اپیدمی باید به گونه‌ای طراحی شوند که پیام‌های هشداردهنده به همه افراد جامعه و کسانی که در معرض خطر هستند با زبان و فرمی که برای آن‌ها قابل درک باشد، برسد.