برچسب: مشتقات نفتیمنابع طبیعینیروی انسانیپالایشگاه

به اسم قانون سنگ‌اندازی می‌کنند و دم از قوانین نانوشته می‌زنند!

به اسم قانون سنگ‌اندازی می‌کنند و دم از قوانین نانوشته می‌زنند!

به گزارش آژانس خبری تبریزمن، جهش تولید از این جهت اهمیت کاربردی دارد که باعث شکوفایی و پویایی منابع و عوامل تولید در کشور می‌شود و نیروی انسانی، منابع طبیعی و اولیه تولید، دانش و فناوری، سرمایه و تجهیزات از جمله عوامل و منابع تولید در اقتصاد محسوب می‌شوند. اما در سال “جهش تولید” که […]