برکت

برکتِ بی حرکت!
"تبریزمن" از شایعه تا واقعیت کمبود واکسن برکت در تبریز را پیگیری می کند؛

برکتِ بی حرکت!

برخی از شهروندان تبریزی در روزهای اخیر با مراجعه به مراکز واکسیناسیون با کمبود واکسن برکت مواجه شده اند که پس از آن، شایعاتی بین مردم در حال انتشار بوده و نیاز به شفاف سازی مسئولان است...