برگ سبز چای

خرید ۳۰ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران

خرید ۳۰ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران

رئیس سازمان چای کشور، از خرید ۳۰ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران تاکنون خبر داد.