بنیاد بیماریهای نادر بیماری های غیرواگیر بیماری نادر

جلد دوم اطلس بیماری های نادر ایران مجوز انتشار گرفت

جلد دوم اطلس بیماری های نادر ایران مجوز انتشار گرفت

جلد دوم اطلس بیماری های نادر با عنوان «بیماری های داخلی نادر»، از مجموعه مجلدات اطلس بیماری های نادر که شامل ۷۷ نوع بیماری نادر داخلی است، مجوز گرفت.