بهداشت و سلامت

نوبت به قطعه سازان رسید
"تبریزمن" سرعت پایین واکسیناسیون کارگران واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی را بررسی می کند

نوبت به قطعه سازان رسید

در مواد ۹۱ و ۹۲ قانون کار، بحث ایمنی و بهداشت کار مورد تاکید قرار گرفته و بر همین اساس واحدهای صنعتی موظف به واکسیناسیون نیروهای کار خود هستند