بومی سازی

دستگاه تنفس مصنوعی در تبریز بومی‌سازی شد

دستگاه تنفس مصنوعی در تبریز بومی‌سازی شد

متخصصان یک شرکت دانش بنیان در تبریز دستگاه تنفس مصنوعی مورد نیاز برای بیماران کرونا موسوم به ونتیلاتور را بومی‌سازی کردند. تبریز دستگاه تنفس مصنوعی مورد نیاز برای بیماران کرونا موسوم به ونتیلاتور را بومی‌سازی کردند.