بیماران غیربومی

جریمه تردد شبانه مشاغل ضروری شامل میوه فروشی ها و نانوایی ها حذف می شود
فرماندار تبریز:

جریمه تردد شبانه مشاغل ضروری شامل میوه فروشی ها و نانوایی ها حذف می شود

فرماندار تبریز اظهار داشت: خودروهای مربوط به مشاغل ضروری و بیماران باید جهت تردد شبانه مجوز داشته باشته باشند.