بیمارستان کودکان تبریز

افتتاح بیمارستان کودکان تبریز در فروردین ۱۴۰۰

افتتاح بیمارستان کودکان تبریز در فروردین ۱۴۰۰

معاون درمان وزیر بهداشت از افتتاح بیمارستان کودکان مردانی آذر تبریز در فروردین ۱۴۰۰ خبر داد.