بیماری روانی

تخصیص ۳۷۰ میلیارد ریال برای بازسازی بیمارستان رازی تبریز
رییس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی رازی تبریز خبر داد؛

تخصیص ۳۷۰ میلیارد ریال برای بازسازی بیمارستان رازی تبریز

رییس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی رازی تبریز از تخصیص ۳۷۰ میلیارد ریال برای بازسازی بیمارستان رازی تبریز خبر داد.