بیماری هاری افشین استوار بیماری های غیرواگیر

بیماری «هاری» درمان ندارد/مهم ترین اقدام پس از گزش

بیماری «هاری» درمان ندارد/مهم ترین اقدام پس از گزش

بیماری هاری به عنوان یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان، هنوز درمان ندارد و کشنده است.