بیماری های اسکلتی بهداشت محیط تلفن همراه

افزایش آسیب های اسکلتی عضلانی در کاربران تلفن همراه

افزایش آسیب های اسکلتی عضلانی در کاربران تلفن همراه

یک دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای، نسبت به افزایش آسیب های اسکلتی عضلانی در کاربران تلفن همراه، هشدار داد.