بیمار

ملاقات بیماران بستری بیمارستان امام رضا(ع) ممنوع است
رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام رضا(ع) تبریز :

ملاقات بیماران بستری بیمارستان امام رضا(ع) ممنوع است

رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام رضا(ع) تبریز گفت: ملاقات بیماران بستری در این مرکز از آغاز بحران کرونا ویروس ممنوع بوده و همچنان ممنوع است.