بیمه موتور سواران

جرایم یک سال گذشته کدام یک از موتور سواران بخشیده می‌شود؟

جرایم یک سال گذشته کدام یک از موتور سواران بخشیده می‌شود؟

قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی گفت:حدود ۱۲ میلیون موتور سوار فعال وجود دارد که تنها حدود دو میلیون آن‌ها بیمه و ۱۰ میلیون فاقد بیمه نامه هستند.