بیمه کشاورزی

خبر خوش سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به خسارت دیدگان بخش کشاورزی

خبر خوش سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به خسارت دیدگان بخش کشاورزی

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: خسارت محصولات کشاورزی بیمه شده توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی و بخشی از خسارت باغات بیمه نشده، توسط سازمان مدیریت بحران پرداخت می‌شود.

دو هزار میلیارد تومان، غرامت به خسارت دیدگان بخش کشاورزی پرداخت شده است
از ابتدای سال تاکنون؛

دو هزار میلیارد تومان، غرامت به خسارت دیدگان بخش کشاورزی پرداخت شده است

عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی گفت: میزان خسارت‌های وارد شده به کشاورزان بیمه گذار، تاکنون ۵ هزار میلیارد تومان برآورده شده است.