تبادلات

انجام فرآیند استاندارد در تبادلات تجاری مزیت است
مدیرعامل منطقه آزاد ارس:

انجام فرآیند استاندارد در تبادلات تجاری مزیت است

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس انجام فرآیند استاندارد را در مراودات تجاری یک مزیت دانست.