تبصره ۱۸

جنگ ترکیبی دشمن برای مقابله با ایران قوی
رئیسی در جلسه هیئت دولت مطرح کرد؛

جنگ ترکیبی دشمن برای مقابله با ایران قوی

رئیس جمهور گفت: دشمن برای مقابله با ایران قوی و مستقل جنگ ترکیبی را به کار گرفته است که تلاش مضاعف مسئولان در پیشبرد امور و رفع مشکلات راهکار موثر برای مقابله با این جنگ است.