تجاری سازی

ایجاد نخستین مرکز نوآوری گیربکس کشور در دانشگاه صنعتی سهند

ایجاد نخستین مرکز نوآوری گیربکس کشور در دانشگاه صنعتی سهند

نخستین مرکز نوآوری گیربکس کشور در دانشگاه صنعتی سهند ایجاد می‌شود.