تجهیزات زمستانی

بازدید از آمادگی ماشین‌آلات و تجهیزات زمستانی
توسط شهردارتبریز صورت گرفت:

بازدید از آمادگی ماشین‌آلات و تجهیزات زمستانی

شهردار تبریز از ماشين‌آلات و تجهیزات زمستانی شهرداری تبریز بازدید کرد.