تحریم اقتصادی ایران

سرمایه گذاری مشترک برای شرایط تحریمی فعلی یک اولویت است
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری:

سرمایه گذاری مشترک برای شرایط تحریمی فعلی یک اولویت است

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: سرمایه گذاری مشترک برای شرایط تحریمی فعلی یک اولویت است.