تحصیل دانشجویان خارجی در مراغه

تحصیل ۴۰۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه مراغه

تحصیل ۴۰۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه مراغه

رئیس دانشگاه مراغه گفت: 400 دانشجوی خارجی در دانشگاه مراغه تحصیل می کنند.