تخصصی

برنامه‌ریزی برای برگزاری ۶۵ نمایشگاه تخصصی در ۱۴۰۰/ خودتحریمی مخرب‌تر از تحریم خارجی
مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی تبریز خبر داد:

برنامه‌ریزی برای برگزاری ۶۵ نمایشگاه تخصصی در ۱۴۰۰/ خودتحریمی مخرب‌تر از تحریم خارجی

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی تبریز، گفت: خود تحریمی بیش از تحریم‌های خارجی به صنعت و اقتصاد کشور آسیب می‌زند.