تراکتورر

«حاشیه یاراتما» چگونه تیشه به ریشه تراکتور زد؟
نگاهی به سهم پرشور ها در شرایط بحرانی قرمزهای آذربایجان؛

«حاشیه یاراتما» چگونه تیشه به ریشه تراکتور زد؟

پرهوادارترین تیم آسیا ماه هاست که روزگار خوشی را سپری نمیکند، غیر از مالک این باشگاه که اصلی ترین عامل بروز مشکلات فعلی تراکتور است، از جهاتی دیگر شاید بتوان هواداران این تیم را نیز سهیم در شرایط فعلی دانست