تست آنتی بادی

انجام طرح تحقیقاتی اخذ تست آنتی بادی رایگان در آذربایجان شرقی
معاون بهداشت دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد؛

انجام طرح تحقیقاتی اخذ تست آنتی بادی رایگان در آذربایجان شرقی

معاون بهداشت دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریز از اجرای طرح تحقیقاتی انجام تست آنتی بادی رایگان در آذربایجان شرقی بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان و بسته به تعداد جمعیت استان، تعداد جمعیت شهر و تعداد خانوارها خبر داد.