تشکیل مس آذربایجان رئیس جمهور

آغاز فعالیت «مس آذربایجان» با دستور رئیس‌جمهور

آغاز فعالیت «مس آذربایجان» با دستور رئیس‌جمهور

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: شرکت مس آذربایجان با دستور رئیس جمهور در پاسخ به مطالبه چندین ساله مردم، فعالیت خود را آغاز کرد.