تعامل

لزوم تعامل بخش صنعت با رسانه/ خانه صنعت به مسئولیت اجتماعی نگاه ویژه دارد

لزوم تعامل بخش صنعت با رسانه/ خانه صنعت به مسئولیت اجتماعی نگاه ویژه دارد

قائم مقام خانه صنعت و معدن ایران بر لزوم ارتقای تعامل و همکاری با رسانه های جمعی تاکید کرد.