تعزی رات حکومتی

تشدید اقدامات نظارتی در حوزه آرد و نان
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی خبر داد؛

تشدید اقدامات نظارتی در حوزه آرد و نان

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی از تشدید اقدامات نظارتی در حوزه آرد و نان خبر داد.