تغذیه طب سنتی آب آشامیدنی

بروز بیماری با مصرف نادرست آب

بروز بیماری با مصرف نادرست آب

آب مایه حیات است ولی اگر به درستی مصرف نشود موجب بیماری و ناخوشی در اعضای داخلی بدن می شود.