تفکیک

اجرای طرح تفکیک از مبدا با جدیت دنبال می‌شود
با همت سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز؛

اجرای طرح تفکیک از مبدا با جدیت دنبال می‌شود

سازمان مدیریت پسماند های شهرداری تبریز گفت: اجرای طرح تفکیک از مبدا از کلانشهر تبریز با مشارکت بخش خصوصی با جدیت دنبال می‌شود.

تشدید برخورد با انبارهای ضایعاتی غیر مجاز
توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداري تبريز صورت می‌گیرد؛

تشدید برخورد با انبارهای ضایعاتی غیر مجاز

در راستای جلوگیری از حوادث احتمالی و همچنین فعالیت غیر مجاز تفکیک کنندگان و فروشندگان ضایعات غیر مجاز، برخورد قانونی با آنها تشديد می‌شود.