تقاطع غیرهمسطح کرکج

تکمیل مطالعات ترافیکی و طراحی مراحل اول و دوم تقاطع غیرهمسطح کرکج
مدیرعامل سازمان عمران تبریز خبر داد:

تکمیل مطالعات ترافیکی و طراحی مراحل اول و دوم تقاطع غیرهمسطح کرکج

مدیرعامل سازمان عمران تبریز از اتمام مرحله اول مطالعات ترافیکی و طراحی تقاطع غیرهمسطح کرکج و تکمیل مطالعات مرحله دوم این تقاطع توسط سازمان عمران تبریز خبر داد.