توانمند سازی

تفویض اختیار سازمان ملی استاندارد به منطقه آزاد ارس
با امضای تفاهم‌نامه همکاری صورت گرفت؛

تفویض اختیار سازمان ملی استاندارد به منطقه آزاد ارس

در راستای اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور و به منظور تعامل و بهره‌گیری از توانمندسازی‌های اجرائی، فنی و علمی سازمان منطقه آزاد ارس و سازمان ملی استاندارد ایران با امضای تفاهم‌نامه همکاری امورات جاری با تفویض اختیار در داخل محدوده ارس به طور کامل به این سازمان واگذار شد.